Algemene leveringsvoorwaarden

Artikel 1: Kwaliteit van de zorg 

Stichting MaxZorg garandeert als zorgaanbieder dat kwalitatief verantwoorde zorg wordt verleend. Indien van toepassing voldoet de door Stichting MaxZorg aangeboden zorg aan de eisen die worden gesteld in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg. (Werknemer van) Stichting MaxZorg verricht zijn of haar werkzaamheden zoals dat van een redelijk bekwaam en een redelijk handelend zorgverlener verwacht mag worden. 

Artikel 2: Geheimhouding 

(Werknemer van) Stichting MaxZorg houdt alles geheim wat hem/haar bij het verrichten van de werkzaamheden over de persoon van de cliënt en diens gezin, partner of huisgenote ter ore komt. 

Artikel 3: Veiligheid / schade

Stichting MaxZorg en de cliënt zorgen ervoor dat de overeengekomen werkzaamheden zo veilig mogelijk kunnen worden verricht. 

Stichting MaxZorg is verzekerd voor schade die door haar medewerkers wordt veroorzaakt. De schade en toedracht dient binnen 48 uur schriftelijk bij Stichting MaxZorg gemeld te worden. De schadeverzekeraar bekijkt daarna samen met de cliënt hoe een en ander verder afgewikkeld wordt.

Artikel 4: Uitvoering werkzaamheden 

De uitvoering van de overeengekomen zorg wordt namens Stichting MaxZorg verricht door een of meer zorgverleners. Stichting MaxZorg geeft hierbij zoveel mogelijk aan welke zorgverleners de overeengekomen hulp zullen bieden. De zorgverlener is in dienst van St. MaxZorg  en wordt door Stichting MaxZorg aan de cliënt ter beschikking gesteld. Er is geen sprake van een dienstverband tussen de cliënt en de zorgverlener, de zorgverlener blijft in dienst van St. MaxZorg

Artikel 5: Declaratie 

Stichting MaxZorg zal de door de zorgvrager verschuldigde vergoeding maandelijks declareren door toezending van een gespecificeerde factuur. De factuur zal een overzicht bevatten van de gewerkte uren of de gegeven behandelingen. Stichting MaxZorg zal binnen 4 weken na afloop van de maand waarin de zorg is verleend alle declaraties over die maand indienen bij de cliënt en of bij desbetreffende instanties waar mee St. MaxZorg een samenwerkingsovereenkomst heeft

Artikel 6: Annuleren geplande zorg 

Geplande zorg wordt bij annulering door gefactureerd t/m 48 uur voor aanvang zorgvraag. Uitzonderingen zijn bij opname ziekenhuis en of overlijden cliënt. 

Artikel 7: Afdracht sociale lasten 

Stichting MaxZorg is als werkgever van de zorgverlener verplicht te zorgen voor correcte afdracht van loonbelasting, sociale verzekeringspremies en alle overige inhoudingen of afdrachten waartoe Stichting MaxZorg verplicht is op grond van de wet of een CAO. 

Artikel 8: Vervanging zorgverlener 

Bij samenwerkingsproblemen tussen een zorgverlener en de cliënt of bij ziekte, vakantie of welke afwezigheid van een zorgverlener dan ook, overleggen Stichting MaxZorg en de cliënt hoe de zorgverlening het beste gecontinueerd kan worden. Stichting MaxZorg moet zorgen dat de continuïteit van de zorgverlening gewaarborgd is. 

Artikel 9: Overdracht van werkzaamheden 

In geval van overdracht van werkzaamheden zorgt Stichting MaxZorg, in overleg met de cliënt, dat de benodigde gegevens beschikbaar zijn voor de vervangende zorgverlener.

Artikel 10: Ontbindende voorwaarden

Deze overeenkomst eindigt van rechtswege, zonder dat voorafgaande opzegging nodig is, als en zodra: 

a. de cliënt overlijdt;
b. beëindiging van de indicatie zonder verlenging
c. het recht op het persoonsgebonden budget voor de cliënt eindigt of niet wordt verlengd; 
d. het persoonsgebonden budget onder andere voorwaarden wordt verleend.
e. er sprake is van zorgweigering (conform protocol zorgweigeringsprocedure).

Artikel 11: Tussentijdse opzegging 

De cliënt mag de overeenkomst te allen tijde tussentijds schriftelijk opzeggen. Er geldt dan een opzegtermijn van 1 maand. De cliënt en Stichting MaxZorg kunnen in onderling overleg een andere redelijke opzegtermijn overeenkomen. De cliënt is niet aansprakelijk voor schade die door Stichting MaxZorg wordt geleden als gevolg van de tussentijdse opzegging van de overeenkomst. Stichting MaxZorg mag de overeenkomst alleen tussentijds opzeggen wegens gewichtige redenen op basis van artikel 7:408, lid 2 Burgerlijk Wetboek. Er geldt dan eveneens een opzegtermijn van 1 maand.